Svezak 7 Br. 1 (2020): Context: ?asopis za interdisciplinarne studije

					Pogledaj Svezak 7 Br. 1 (2020): Context: ?asopis za interdisciplinarne studije

Context: ?asopis za interdisciplinarne studije je recenzirani, nau?ni ?asopis posve?en unapre?enju interdisciplinarnih istraivanja najurgentnijih drutvenih i politi?kih tema naeg vremena kao to su posljedice ubrzane globalizacije, pluralizam i raznolikost, ljudska prava i slobode, odrivi razvoj i me?ureligijska susretanja. Pozivamo istraiva?e u humanisti?kim i drutvenim naukama da daju doprinos boljem razumijevanju glavnih moralnih i eti?kih problema kroz kreativnu razmjenu ideja, gledita i metodologija. U nastojanju da premostimo razlike me?u kulturama, u ovom ?asopisu objavljivat ?emo i prijevode vanijih radova. Contextu su dobrodoli i ?lanci i prikazi knjiga iz svih podru?ja interdisciplinarnih istraivanja. ?asopis izdaje Centar za napredne studije dva puta godinje.

Objavljeno: 2020-07-12

Kompletno izdanje