O časopisu

Djelokrug

Context: ?asopis za interdisciplinarne studije je recenzirani, nau?ni ?asopis posve?en unapre?enju interdisciplinarnih istraivanja najurgentnijih drutvenih i politi?kih tema 21. stolje?a. Me?u tim problemima su posljedice ubrzane globalizacije, pluralizam i raznolikost, ljudska prava i slobode, odrivi razvoj i me?ureligijski odnosi. Istraiva?i u humanisti?kim i drutvenim naukama su pozivamo da daju doprinos boljem razumijevanju zna?ajnih moralnih i eti?kih problema kroz kreativnu razmjenu ideja, gledita i metodologija. U nastojanju da premostimo razlike me?u kulturama, u ovom ?asopisu ?emo objavljivati i prijevode vanijih radova. ?asopis je otvoren za ?lanke, prijevode ?lanaka, eseje miljenja, komentare, prikaze knjiga, bibliografije iz svih podru?ja interdisciplinarnih istraivanja.