Faculty Member

Bosanski jezik

Šura – kur'anski princip dogovaranja

Ahmad al-Raysuni

Sredinom 2016. godine, u izdanju Centra za napredne studije i El-Kalema, iz štampe je izašla publikacija Šūra: Kur’anski principi dogovaranja autora Ahmada al-Raysunija. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation koji je pripremio Džemaludin Latić.

Knjiga govori o značaju i vrijednosti konsultiranja ili šūre, koja se u savremenom kontekstu poistovjećuje sa demokratskom participacijom u procesu donošenja odluka i ističe kao osobina koju spominju Kur’an i Sunnet, što je pokrenulo debatu u kojoj su kritičari bili izazvani da pobijaju izjednačavanje šūre sa demokratijom.

Knjigu s lahkoćom i uživanjem mogu čitati ne samo pravnici, već i svi drugi. Podijeljena je u četiri poglavlja. Prvo poglavlje naslovljeno je sa: „Mjesto šūre u islamskom životu“, unutar kojega su dva odjeljka: Važnost šure u islamskim pravnim tekstovima i svakodnevnom životu i: Funkcije i ciljevi šūre, odnosno Svrhe šūre i koristi od nje. Drugo poglavlje nosi naslov: „Temeljna pitanja konsultativne prakse“ i sastoji se od tri odjeljka: Pitanje o tome ko može učestvovati u šūri; Članovi konsultativnih vijeća i Obavezujuća priroda šūre i pitanje većine. Treće poglavlje naslovljeno je sa: „Kratak pogled na šūru od njezinog ustanovljenja pa nadalje“ i sastoji se od dva odjeljka: Rano islamsko iskustvo šūre i lekcije koje ono nudi i: Historijski razvoj šūre. Četvrto poglavlje nosi naslov: „Šūra danas: kako je promovirati i ponovo izgraditi“, i sastoji se od dva odjeljka: Prema temeljitoj ponovnoj izgradnji i: Šūra kao sredstvo za reformu i rekonstrukciju.


Ahmad al-Raysuni

Ahmad al-Raysuni (r. 1953) poznati je marokanski stručnjak u oblasti islamskog prava. Uža oblast njegova interesovanja jesu intencije islamskog prava (fiqh al-maqasid). Predavao je metodologiju islamskog prava i intencije islamskog prava na Univerzitetu Muhammad V u Rabatu. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu Zayed u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i na Univerzitetu Hamad bin Halifa u Kataru. Trenutno je direktor Centra za proučavanje intencija islamskog prava u Rabatu.

Objavio je više knjiga, među kojima su: “Ciljevi šerijata: Eš-Šatibijeva teorija” (Sarajevo, El-Kalem i Centar za napredne studije, 2009, prev. E. Ljevaković), “Uvod u intencije islamskog prava”, “Poznati učenjaci u oblasti intencija islamskog prava”, “Vakuf: oblasti i koristi”, “Islamska misao i savremeni politički problemi.”