Faculty Member

Bosanski jezik

Sudovi: komparativna studija

Ehlimana Memišević

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Sudovi: komparativna studija autorice Ehlimane Memišević.  Publikacija predstavlja prerađenu doktorsku disertaciju autorice odbranjenu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Funkcija suđenja u jevrejskom, šerijatskom i engleskom pravu“.

Sudovi: komparativna studija

Ova studija se bavi sudovima u tri svjetske pravne kulture: jevrejskoj, islamskoj i engleskoj (Common Law). Prve dvije kulture potiču iz regiona Bliskog istoka i svrstavaju se u religijske pravne kulture. Posljednja pripada evropskom tlu i u njenom razvoju bili su presudni svjetovni faktori. U svakom slučaju to su pravne kulture koje su veoma uticajne u današnjem svijetu.

***

Autorica je sudsku funkciju u ove tri pravne kulture izložila na veoma sistematičan način. Slijedila je pristup po kome se za svaku pravnu kulturu i razvoj sudske funkcije u njenim okvirima daje historijski kontekst, prikaz izvora prava, koncepta pravde i sudstva. Vremenski okvir za razmatranje ovih pitanja seže sve do naših dana, čime se razlika između kompartivne pravne historije i komparativnog prava nadvladava. Nakon toga slijedi komparacija putem koje se u sve tri pravne kulture identifikuju sličnosti i distinktivna obilježja.

***

Pristup autorice da sudstvo posmatra u vezi sa konceptom pravde baca svjetlo na teorijsku podlogu suđenja čime se nadilazi pozitivistički pristup. Posmatranje sudova u historijskoj dimenziji i u različitim pravnim kulturama daje dinamičnu sliku razvoja jedne važne funkcije koja ljudski rod prati od samog početka postojanja.


Ehlimana Memišević docentica je na Katedri za pravnu historiju i komparativno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polja njezinog naučnog interesovanja su pravna historija, odnos države, prava i religije, pravni pluralizam, komparativno pravo i dr. Napisala je više naučnih radova iz ovih oblasti.