Faculty Member

Bosanski jezik

Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

Grupa urednika

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu: pravda i etika u islamskoj pravnoj tradiciji koju su uredili Ziba Mir-Hosseini, Kari Vogt, Lena Larsen i Christian Moe. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition koji je pripremio Nedim Begović, a koji je objavljen u saradnji sa Norveškim centrom za ljudska prava iz Osla.

Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

Ravnopravnost spolova je moderni ideal koji je tek odnedavno, sa širenjem ljudskih prava i feminističkih diskursa, postao svojstven općeprihvaćenim koncepcijama pravde. U islamu, kao i drugim religijskim tradicijama, ideja ravnopravnosti muškaraca i žena nije bila relevantna za koncepte pravde, niti dio pravnog pejzaža.

Ova knjiga istražuje političke i hermeneutičke izazove koje ideja ravnopravnosti spolova predstavlja islamskoj pravnoj tradiciji, probleme s kojima se suočavaju oni koji zagovaraju takvu ideju i njihove izglede za uspjeh.

Prvo poglavlje priprema teren skicirajući razvoje u politici religije, prava i spola u muslimanskim kontekstima u 20. st., fokusirajući se na dva ključna reformska teksta i njihove implikacije za aktuelne debate.

Sljedeća četiri poglavlja istražuju sadašnje praktične napore na planu pravne reforme u kontekstu životne društvene stvarnosti žena: u Egiptu, Maroku i globalnom Musawah pokretu.

Narednih pet poglavlja bave se temeljnim pitanjima o tome kako se ravnopravnost spolova pred zakonom može podržati unutar islamske tradicije, tretirajući ciljeve islamskog prava, hermeneutiku Kur'ana i hadisa i ulogu razuma i religijske etike.

Posljednje poglavlje primjećuje da se o ravnopravnosti mora razgovarati i na njenom ostvarenju raditi kroz širu društvenu i političku promjenu.