Faculty Member

Bosanski jezik

Principi islamske jurisprudencije

Mohammad Hashim Kamali

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Principi islamske jurisprudencije autora Mohammada Hashima Kamalija. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Principles of Islamic Jurisprudence koji je pripremio Nedim Begović.

Knjiga je većim dijelom posvećena izlaganju nauke usul el-fikha na način kako je nalazimo u pouzdanim izvorima. Također smo iskoristili priliku, posebno u novom izdanju, da ukažemo na značaj problematike usul el-fikha koja je postala predmetom promišljanja i polemike u moderno doba. Pitanja koja se tiču pojedinačnih doktrina usula tretirana su u relevantnim poglavljima ove knjige. Iznijeli smo prijedloge o mogućim prilagođavanjima i raspravljali o reformskim prijedlozima koje su muslimanski učenjaci iznijeli u skorije vrijeme. Prijedlozi o kojima smo raspravljali generalno tragaju za načinima i sredstvima koja će omogućiti da se pojedinačne doktrine usul el-fikha koriste u zakonodavnim i sudskim procesima savremenog sistema vladavine.

Posljednje poglavlje knjige izlaže novu shemu usul el-fikha i predlaže reorganiziranje njegove metodologije s ciljem postizanja veće unutrašnje usklađenosti i konsolidacije ove discipline. Može se očekivati da bi revidirana shema usul el-fikha doprinijela i premoštavanju jaza koji se razvio između Šerijata i statutarnog prava a, u konačnici, postizanju njihove suštinske integracije. To bi, najverovatnije, podrazumijevalo postepen proces pripreme koji bi mogao kulminirati ustavnom reformom. Taj bi proces muslimanskoj legislativi pružio raznoliku i resursima bogatu metodologiju a muslimansku vladu doveo u poziciju na kojoj bi mogla očekivati veću podršku javnosti za svoje programe. Predložena nova shema usul el-fikha obećava uspješno prevazilaženje nedostataka konvencionalne pravne teorije, posebno u odnosu na idžtihad i idžma’, dvije najopćenitije ali ipak neaktivne doktrine usula, koje tek treba iskoristiti kao instrumente legislativne konsolidacije i reforme. Nova shema predlaže da se oboje podvede pod uredbe ul el-emra, što je kur’anska formula koja kombinira vlast s konsultiranjem, stručnost vodeće uleme i učenjaka drugih disciplina, te podstiče učešće, originalnost i konsenzus unutar tkiva zakonito izabrane vlasti. Ova shema kombinira interese i kontinuiteta i promjene u okviru revidiranog, a opet suštinski nepromijenjenog usul el-fikha te ga vodi prema njegovom logičkom zaključku.

Izvod iz Zaključka