Faculty Member

Bosanski jezik

Muhammad Asad: Tumač Kur’ana za Zapad

Rifet Šahinović

Sredinom 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Muhammad Asad: Tumač Kur’ana za Zapad autora Rifeta Šahinovića. Publikacija predstavlja prerađenu doktorsku disertaciju autora odbranjenu na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod nazivom “Muhammed Asad – potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur’ana”.

Knjiga Muhammad Asad: Tumačenje Kur’ana za Zapad¨ ima širi i uži spektar svojih interesovanja. Prvi, ili širi, spektar ovog Šahinovićeva djela predstavlja Muhameda Asada kao krupnu intelektualnu pojavu na sceni islamskog intelektualnog mišljenja u 20. stoljeću. Kao obrazovani Evropljanin porijeklom iz Lavova i iz tradicionalne jevrejske porodice, Leopold Weiss prima islam i stupa na scenu Bliskog istoka, uzavrelu i tešku. Ova knjiga dr. Rifeta Šahinovića objašnjava Asadovu biografiju i intelektualno formiranje, prateći njegovo uključivanje u tadašnje misaone tokove svijeta islama, na čije formiranje su i tada, kao i danas, uticala politička gibanja u svijetu, napose na Bliskom i Srednjem istoku.

Drugi spektar ovog Šahinovićeva djela bavi se usresređenom metodologijom, glavnim Asadovim djelom – Porukom Kur’ana (The Message of the Qur’an). Asad je bio duboko svjestan da je islamskom svijetu potrebna jedna forma racionalnog pristupa Kur’anu i tumačenju Kur’ana u 20. stoljeću. On u svome prijevodu i komentarima Kur’ana razložno, i jednako tako vješto, traga za racionalnosti u egzegezi Kur’ana pozivajući se na klasične komentare, kao u na ona mjesta u njima koja kur’anski tekst predstavlja na način shvatljiv evropskom čitatelju koji ima solidno humanističko obrazovanje.

Oba ova aspekta ili spektra koji sadrže Asadovo misaono pregnuće Rifet Šahinović je pokazao i predstavio detaljno i argumentirano. Također, njegovo djelo može poslužiti i kao prvo sustavno uređeno djelo na našem jeziku koje se bavi mišljenjem, pojavom, djelovanjem i utjecajima Muhameda Asada. I to Šahinovićevu knjigu preporučuje ne samo za objavljivanje već se polazeći od nje, i na njenim temeljima mogu uraditi odlične studije o recepciji Asadova tumačenja Kur’ana u Evropi i svijetu.

Izvod iz recenzije dr. Enesa Karića