Faculty Member

Bosanski jezik

Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja

Taha Džabir El-‘Alvani

Krajem 2016. godine, u izdanju Centra za napredne studije i El-Kalema, iz štampe je izašla publikacija Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja autora Taha Džabira El-‘Alvanija. Ona predstavlja bosanski prijevod eseja Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections koji je pripremio Nedim Begović.

Ovaj esej istaknutog, kod nas sve popularnijeg šerijatskog pravnika el-‘Alvanija, ocrtava skup načela koje on smatra suštinskim za odgovarajuće istraživanje statusa muslimana kao manjine. On naznačava da se upotreba termina „fikh“ u naslovu ovog eseja ne odnosi isključivo na ono što se naziva islamskim pravom, nego na ono što je Ebu Hanife nazvao „velikim fikhom“, tj. poimanjem suštine vjere. Tako Alvani u ovoj knjizi piše o svijesti javnosti o Šerijatu, o Šerijatu i kulturi, o današnjem prisustvu muslimana na Zapadu, o redefiniranju ovog pitanja, o potrebi za specijalističkim idžtihadom, o razlozima za novu metodologiju, o potrebi utemeljenja fikha manjina, te o drugim pitanjima vezanim za ovo iznimno važno i aktuelno pitanje.