Bosna i Hercegovina u potrazi za građanskom kulturom javne odgovornosti: Uloga vjerskog obrazovanja u javnim školama

Opis izdanja

Autor
 dr. Aid Smajić
Godina izdanja
 2010-2011
Kategorija
Izdanja BOS

Ovaj rad pokušaj je da se odredi mjesto konfesionalne vjeronauke (u daljnjem tekstu: vjeronauka) u javnim školama u Bosni i Hercegovini u kontekstu aktuelne kampanje za izgradnju snažne građanske kulture u BiH.

Zamišljeno građansko obrazovanje kod najmlađih bh. građana njegovalo bi snažnu podršku javnoj i društvenoj odgovornosti kao nezaobilaznom segmentu preventivnog i sveobuhvatnog pristupa u borbi protiv korupcije u javnom sektoru.

Ovo istraživanje izlaže formulu po kojoj bi vjeronauka u javnim školama mogla imati pozitivnu i jedinstvenu ulogu u formalnom građanskom obrazovanju na način da ugradi temeljne principe javne i društvene odgovornosti u religijske vrijednosti domaće kulture i religiozni identitet najmlađih bh. građana. Ovakva politika u skladu je s međunarodnom praksom i preporukama međunarodnih i domaćih organizacija, trenutnim pravnim statusom vjerskih zajednica i vjeronauke i ima utemeljenje u moralnom učenju tri tradicionalne religije u BiH.

Ovaj rad zagovara da uprkos trenutnom neuspjehu vjeronauke u javnim školama u BiH da angažira relevantne religijske ideje u promicanju principa dobre vlasti i aktivnog građanstva – inače spojivih s moralnim učenjem islama, katoličanstva i pravoslavlja – uz male intervencije vjeronauka može biti u funkciji obrazovanja najmlađih generacija o značenju i važnosti javne i društvene odgovornosti u njihovim religijama, pripremajući ih tako za život u društvu zasnovanom na participativnoj demokratiji. 

Kako bismo provjerili ovu hipotezu, analizirali smo značenje i razumijevanje javne i društvene odgovornosti u islamu, katoličanstvu i pravoslavlju. U tu smo svrhu također ispitali najefikasnije metode formalnog građanskog obrazovanja i ulogu vjerskog obrazovanja u tom pogledu u svijetu te modele građanskog obrazovanja trenutno primijenjene u osnovnim školama u BiH. Također smo analizirali postojeće udžbenike građanskog obrazovanja u osnovnim školama te
prikupljena saznanja uporedili s vjeronaučnim udžbenicima koji se trenutno koriste u osnovnim školama kao i s dostupnim analizama i izvještajima o sadržaju vjeronaučnih udžbenika. Usto smo intervjuirali predstavnike relevantnih interesnih grupa te obavili opsežan pregled postojeće literature o zadatoj temi.(…)

Kompletnu studiju u PDF formatu na bosanskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovdje:

PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)


PREUZMITE DOKUMENT (format: PDF, veličina: Unknown)